Úvod

Úvod

V kontextu české (i evropské) vědy představuje BIOCEV špičkovou komplexní platformu pro rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny. Díky vzniku tohoto centra se podařilo propojit tradiční silné obory z oblasti technických a přírodních věd, jako jsou virologie nebo chemie. O kvalitně nastaveném vědeckém modelu vypovídá i nejvyšší dosažené hodnocení z pěti předložených velkých projektů OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Na pěti výzkumných programech BIOCEV se podílejí nejlepší vědci z oboru molekulární a buněčné biologie, fenogenomiky, strukturní biologie, tkáňového inženýrství a biomedicíny. Ve spojení se špičkovým přístrojovým vybavením je BIOCEV centrem excelentního základního výzkumu, aktivně propojeným s výukou a vzděláváním studentů magisterského a doktorského studia, a s důrazem na spolupráci s biotechnologickými společnostmi formou smluvního výzkumu.

Výzkumné skupiny BIOCEV se zaměřují na detailní poznání organismů na molekulární úrovni. Jejich výsledky směřují do aplikovaného výzkumu a vývoje nových léčebných postupů proti závažným zdravotním problémům. Mezi koncové výsledky výzkumné práce v centru BIOCEV patří například léky cílené do přesného místa poškozeného metabolismu nebo proteinové a tkáňové inženýrství. V současné době pracuje v centru více než 440 vědeckých a technických pracovníků. Téměř třetina z nich pochází ze zahraničí, např. z Austrálie, Kanady, Číny, Francie, Ukrajiny, Polska nebo Německa. Výzkumné týmy BIOCEV již publikovaly více než 590 vědeckých výstupů včetně článků v prestižních zahraničních časopisech (např. Cell, Molecular Cell, Nature Communication a Gastroenterology a dalších).

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence.

Pilíře centra

BIOCEV staví na třech pilířích znalostního trojúhelníku: špičkové vědě, kvalitním vzdělávání a spolupráci s aplikační sférou.

Projekt v číslech

5

výzkumných programů

519

vědců, studentů a technického personálu

25000

(m²) nových laboratoří

2,3

(mld. kč) celkový rozpočet projektu

36

patentů, prototypů a aplikací

841

publikací (3/2020)

250

mgr. + ph.d. studentů (2019)

56

výzkumných týmů

6

špičkových servisních laboratoří

5,5

(ha) rozloha areálu

7

partnerů projektu

2016

slavnostní otevření centra BIOCEV

Historie

Myšlenka vybudovat centrum BIOCEV vznikla již v roce 2006, na základě tehdejší situace v České republice, kde doposud chybělo moderní vědecké centrum orientované na výzkum v oborech biotechnologie a biomedicína. Tak vznikl projekt BIOCEV, který byl realizován za podpory fondů Evropské unie, konkrétně Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace 2007 – 2013.

1.1.2008

Oficiální zahájení přípravy projektu

11.1.2009

Podepsání Partnerské smlouvy

16.11.2009

Podání první projektové žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

31.10.2011

BIOCEV získal evropské Rozhodnutí o poskytnutí dotace

31.1.2012

Podpisem ministra školství získal BIOCEV české Rozhodnutí o poskytnutí dotace a může začít čerpat evropskou dotaci, tj. celkem 2,3 mld. korun

30.10.2012

Slavnostní zahájení projektu BIOCEV a výzkumného programu Funkční genomika

21.8.2013

Podepsání smlouvy s dodavatelem stavby

7.10.2013

Slavnostní akt poklepání na základní kámen centra BIOCEV

27.8.2014

Dokončení hrubé stavby centra BIOCEV

18.12.2015

Ukončení stavební fáze a částečné zahájení provozu

16.6.2016

Slavnostní otevření centra BIOCEV

14.12.2020

Podpis nové Partnerské smlouvy BIOCEV