FEBS Practical Course "Hydrodynamic and thermodynamic analysis of biological macromolecules and their interactions"
Služby — 18.10.2018

Centrum molekulární struktury

FEBS Practical Course "Hydrodynamic and thermodynamic analysis of biological macromolecules and their interactions"

Ve dnech 23. - 28. 9. proběhl na půdě PřF mezinárodní odborný kurz zaměřený na teorii a praktickou analýzu biofyzikálních dat pocházejících z několika metod nejpoužívanějších pro měření a popis interakcí biologických makromolekul s jejich ligandy, např. proteinů s jinými proteiny, s nukleovými kyselinami či malými molekulami, např. léčivy.

K probíraným metodám patřila např. analytická ultracentrifugace, izotermální titrační mikrokalorimetrie či termoforéza. Součástí kurzu byla i volně přístupná jednodenní konference o nejnovějších trendech v analýze interakcí biomolekul uspořádaná v centru BIOCEV. Kurz, jehož hlavním organizátorem byl RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. z Katedry biochemie, byl finančně podpořen mj. Federací evropských biochemických společností (FEBS), evropskou infrastrukturou pro strukturní biologii Instruct a také z probíhajícího COST projektu ARBRE-MOBIEU, sdružujícímu evropskou komunitu vědeckých pracovníků na poli molekulární biofyziky, jejímž je Dr. Vaněk členem a působí zde v roli koordinátora krátkých vědeckých stáží především pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (více zde).

Aktuality