Buněčná biologie a virologie
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. — Vedoucí programu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Buněčná biologie a virologie

Program „Buněčná biologie a virologie“ zahrnuje čtyři synergické, vzájemně se doplňující podprogramy: Eukaryotická mikrobiologie, Biologie nádorových buněk, Virologie a Struktura a diferenciace savčí buňky. Tyto podprogramy pokrývají výzkum buněčných funkcí u spektra eukaryotických buněk, jak jednobuněčných eukaryot s důrazem na patogeny (parazitičtí protisté), eukaryotické mikroby tvořící organizované mnohobuněčné struktury (kvasinky), buňky savčích tkání, tak i interakce mezi eukaryotickými buněčnými strukturami a jednoduchými intracelulárními parazity – viry. 

V rámci projektu jsou zřízena pracoviště pro výzkum eukaryotických patogenů, virů a nádorových buněk využívajících špičkové zobrazovací techniky budoucího centra evropské infrastruktury EuroBioImaging. Vedle vědeckých cílů zahrnuje program i akreditaci nových doktorských programů v oboru Eukaryotické mikrobiologie a Biomedicíny.

Výzkum buněčné biologie je jedním z hlavních pilířů moderní biologie s vysokým potenciálem pro biomedicínu a biotechnologii. V rámci programu probíhá studium asociace nádorových onemocnění s virovými infekcemi, molekulární mechanismy interakce mikroorganismu a signalizace mezi patogenem a hostitelem, možnosti genové terapie a vakcinace zejména proti virovým infekcím. Program Buněčná biologie a virologie je součástí projektu BIOCEV se zaměřením především do oblasti špičkového základního výzkumu s předpokládanými výstupy použitelnými pro vývoj zejména antiparazitárních, antimykotických a antitumorových látek, antivirových vakcin, nových léčebných postupů a biomodulátorů.

 

Očekávané výstupy vědeckého programu:

  • Identifikace unikátních buněčných funkcí souvisejících s patogenitou a parazitickým způsobem života u vybraných parazitických prvoků a jejich volně žijících příbuzných
  • Identifikace unikátních buněčných funkcí souvisejících s mnohobuněčným způsobem života nepatogenních i patogenních kvasinek a s jejich interakcí s hostitelem
  • Identifikace nových molekul sekundárních metabolitů hub a bakterií, které budou využitelné v buněčné biologii a pro farmaceutický průmysl
  • Porozumění mechanismům invazivity nádorových buněk a charakterizace membránových proteáz ve vztahu k onkogenezi
  • Porozumění interakcím mezi viry a buněčnými strukturami během virové infekce, mechanismům stresu z obranné odpovědi, mechanismům deregulace buněčných procesů včetně maligní transformace
  • Vývoj účinných nosičů pro vnášení heterologní DNA do cílových buněk
  • Identifikace strukturálních elementů buněčného jádra a jejich funkcí v regulaci genové exprese
  • Poznání provázanosti struktury mitochondrií s jejich specifickou regulací genové exprese
  • Definování struktury a funkce vybraných receptorů, které se podílí na regulaci zásadních funkcí eukaryontních organizmů

Výzkumné projekty

01

Biogeneze a funkce buněčných organel u patogenních prvoků

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
02

Mechanismy transportu proteinů přes mitochondriální a bakteriální membrány

Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
03

Laboratoř esenciálních kovů a designu nových léčiv

RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
04

Genomika eukaryot a laterální genový přenos

doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
05

Molekulární a buněčná biologie kvasinkových populací, interakce, signalizace a diferenciace

prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
06

Role metabolismu, signálních molekul a buněčných struktur při stárnutí, stresu a adaptaci

RNDr. Libuše Váchová, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR
07

Laboratoř medicinální chemie

doc. ing. Milan Jakubek, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
08

Mechanismy odpovědi na syntetické a de novo geny

Mgr. Klára Hlouchová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
09

Buněčné funkce proteinů účastnících se drah proteasom-ubikvitinového systému ve vztahu k nádorovému bujení

Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
10

Molekulární a buněčné mechanismy invazivity nádorových buněk

Prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
11

Interakce virových a buněčných struktur v průběhu virové infekce a vývoj nanostruktur pro medicínské a veterinární účely

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
12

Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
13

Identifikace cílů pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění asociovaných s lidskými viry

doc. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
14

Studium interakcí viru vakcinie s hostitelem a reaktivace latentního HIV-1

MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
15

Struktura a funkce membránových receptorů

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR
16

Buněčná komunikace v zánětlivých odpovědích

Mgr. Peter Dráber, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
17

Leukocytární motilita

Mgr. Miroslav Hons, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
18

Strukturní neurobiologie

Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
19

Laboratoř molekulární onkologie

RNDr. Radoslav Janoštiak, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
20

Laboratoř proteinového inženýrství

RNDr. Jiří Zahradník, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
21

Laboratoř proteomiky kmenových buněk

RNDr. Kristýna Pimková, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Buněčná biologie a virologie

Kontakt

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Průmyslová 595, 252 50 Vestec
Česká republika