Funkční genomika
PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček

PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček — Vedoucí programu

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Funkční genomika

Funkční genomika nalézá geny důležité pro funkci specializovaných fyziologických systémů a pak umožňuje ověření jejich využití pro vývoj nových farmak. Hlavním cílem programu je charakterizovat komplexní funkce genů v lidském genomu včetně jejich interakcí. K tomu slouží výzkum na modelech myši a potkana v rámci servisní laboratoře „České centrum fenogenomiky“, jež se v prosinci 2009 začlenila do evropského konsorcia Infrafrontier.

Výzkum se orientuje na funkci a onemocnění jater, kardiovaskulární dysfunkci, vývoj diabetu a dalších metabolických poruch, které tvoří součást metabolického syndromu. Mimoto se také pokouší objasnit genetický podklad vrozené ztráty sluchu a stařecké nedoslýchavosti u lidí, či přispívá k pochopení patogeneze očních chorob.

Aplikace výsledků

Studie s potkaními modely se orientují na odhalení metabolického syndromu, který postihuje v různých společnostech 15-25% obyvatelstva a představuje tak velmi vážný problém pro systémy zdravotní péče, neboť do značné míry podmiňuje počínající epidemii diabetu 2. typu a následný nárůst kardiovaskulárních onemocnění. Odhalení genů odpovědných za tyto běžné choroby představuje jednu z největších výzev současného biomedicínského výzkumu.

Výsledky projektu „Sluchová funkce u mutantních myší“ budou také využity v diagnostice sluchových poruch na otolaryngologických odděleních nemocnic a případně v přípravě klinických zkoušek regenerativní léčby pomocí genové terapie.

Výzkumné projekty

01

Oddělení transgenních modelů nemocí

PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček Ústav molekulární genetiky AV ČR
02

Myší molekulární genetika

Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR
03

Sluchová funkce u mutantních myší

RNDr. Jiří Popelář, Csc. Ústav experimentální medicíny AV ČR
04

Lipokaliny v modulaci savčí reprodukce

prof. Pavel Stopka, MSc., Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
05

Geneticky modifikované myši jako nástroj pro studium obnovy a neoplastické transformace gastrointestinálního epitelu

Lukáš Čermák, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR
06

Molekulární mechanismy tvorby savčích pohlavních buněk

Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR
07

Laboratoř hematoonkologie a kmenových buněk

Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
08

Vývojová mechanobiologie

Teije Corneel Middelkoop, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR
Funkční genomika

Kontakt

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Česká republika